Actievoorwaarden

1. De ‘Apple iPhone 7’ winactie ter promotie van de nieuwsbrief van T-Mobile, (hierna te noemen de Actie), wordt georganiseerd door T-Mobile Netherlands B.V. ("T-Mobile"), Waldorpstraat 60, 2521 CC Den Haag.

2. De Actie is geldig van 8 september 2016, 09:00 uur tot en met 14 september 2016, 09:00 uur (hierna te noemen: “Actieperiode”).

3. Een ieder die zich gedurende de Actieperiode via https://www.t-mobile.nl/iphone/nieuw of https://www.t-mobile.nl/iphone/iphone-7 aanmeldt voor de nieuwsbrief van T-Mobile en akkoord gaat met deze actievoorwaarden maakt kans op de prijs. Deelnemers die zich reeds vóór 8 september 2016 hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van T-Mobile maken ook kans op de prijs, indien zij zich tijdens de actieperiode via de actiepagina opnieuw inschrijven. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen aan deze Actie met één e-mailadres.

4. De met de Actie te winnen prijs (hierna te noemen: “Prijs”) bestaat uit: (1x) een Apple iPhone 7 ter waarde van ongeveer 700 euro.

5. Uiterlijk binnen vier weken na afloop van de Actieperiode zal op onpartijdige wijze uit het bestand met Deelnemers die aan de actievoorwaarden voldoen de winnaar worden getrokken. De winnaar wordt uiterlijk binnen één week na bekendwording persoonlijk op de hoogte gesteld op het door hem opgegeven e-mailadres. De Winnaar heeft 5 dagen de tijd om te reageren. Mocht de Winnaar niet reageren binnen deze periode vervalt het recht op de Prijs en behoudt T-Mobile het recht om een andere Winnaar te selecteren (onder dezelfde voorwaarden).

6. Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en woonachtig te zijn in Nederland.

7. De Deelnemer dient, indien hier naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

8. T-Mobile behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. bij (op verdenking van) fraude.

9. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van T-Mobile, alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

10. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. De T-Mobile database is leidend en over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden.

11. De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten en het recht op de prijs kan niet worden overdragen aan derden.

12. De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

13. De uitkering van de Prijs wordt verzorgd door T-Mobile.

14. De Prijs wordt uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevindt T-Mobile is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de Prijs noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de Prijs.

15. Wanneer u deelneemt aan een Actie, geeft u T-Mobile toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketing en promotionele doeleinden. Deze marketing en promotionele doeleinden omvatten ook Google Customer Match. Hierbij wordt op basis van het opgegeven e-mailadres een match gemaakt met een Google gebruiker, zo kan T-Mobile relevante advertenties tonen aan de deelnemers van de Actie wanneer deze zijn ingelogd met hun Google Account. Het e-mailadres wordt geanonimiseerd (gehashed) upgeload naar Google, Google verwijdert deze gegevens direct na het maken van een match. T-Mobile mag de verstrekte persoonsgegevens daarnaast in het kader van de bekendmaking van de Winnaar en genodigde vermelden via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

16. T-Mobile evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de Winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs geheel voor eigen risico van de Winnaar en geschiedt voor eigen rekening. T-Mobile alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaar, direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige andere wijze verband houdt met de gewonnen Prijs, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar(s) en/of genodigden mocht lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden.

17. De Winnaar moet voor ontvangst van de Prijs enkele persoonsgegevens aan T-Mobile verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de Winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie. Door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door T-Mobile in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt worden.

18. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Den Haag.

19. T-Mobile draagt zorg voor eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

20. Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.